Cern rify partea 9 partea 9

Localul va fi deseinnat de chiriarla, de. T im pul istoric n u are constant aceeaşi însem nătate; în evoluţia sa există epoci de excepţie, care datorează tocm ai acestui caracter atenţia de oare se bucură din p a rte a istoricilor. Pe lingă m u ltele»amtiere im portante am intite, cercetări a rh e o logice ocazionale a efectu at la Sînnicolau M are, Cenad, Deva şi Beiuş. S ' X Annnturi judiciare Ccreri ç1 aprobeiri de sehjnlaäri de name. Maerea făcea parte din colegiile redacţionale a m ai m ultor reviste de specialitate; a fost redactor responsabil a l volum ului omagial închinat lui C.

Viaţa si activitatea i s t o r i c ă B urebista şi celţii de la: Dunărea de m ijlo c [Introducere inedită la Viaţa in Dacia r o m a n ă ] Exercitus Daciae Poroüssensis et quelques considérations sur l organisation de la Dacie rom aine Cumiidava Revalorificarea creaţiei istorice m ai vechi, ediţiile adnotate, studiile istariografiioe, m onografiile consacrate unor istorici rom âni semnifică, în concepţia istoriografiei m arxiste, mu num ai o pioasă rem em orare a iluştrii«predecesori pe tărâm ul ştiinţei istorice, ci şi u n act de dibicernămîmt critic: sem nalarea celor m ai valoroase pagini, care şi-au dovedit perenitatea şi constituie bunuri câştigate definitiv penţtru cunoaşterea trecutului. A naliza concepţiei lor istoriiœ, fără încercări de a-i scoate din epoca în care au activ at sau a le p retin d e să depăşească vrem urile, d ă posibilitatea uniei juste aşezări în locul de care s-a învrednicit fiecare. O dată cu trecerea anilor, decantările sîn t posibile şi necesare: opera istorică se lim pezeşte în în tre g u l ei, oglindă firească a un ei baze docum entare şi a concepţiei autorului totodată.

FAZA: P. A-Bucurcstt ~Proiectant de specialitate S. Plan de amplasare in zona, 1. Plan de amplasament Vedere in plan.

cern rify partea 9 partea 9

Blevatie, 3, Seotiune transversala Plan coftaj culee-partea 2 6. Partea 1 7.

cern rify partea 9 partea 9

Plan armare cules. Partea La Partea 2 10, Plan arma placa suprabetonare-etapa 1-PI 11, Plan armare placa suprabetonare-etapa 1-P2 12, Plan armare placa suprabetonare-etapa 1-P3 Plan armate placa suprabetonare-ctapa 2-P 14, Plan armate placa suprabetonare-etapa 2-P2 Apl. Plan armare placa suprabetonare-etapa 2-P3 16, Detali sfert de con — trasare 17, Detali parapet pietonal T, Locrarea Modemizar infastractra de trapor regional pe womsonal Vale Rev.

Pod pe DJ. Modernizare infrastructure de transport rei Baiceseu, Pod pe D. Elaboratorul documentatiel: S. A-Bucures 1. Traseul dranului jucetean, pe sectorul supusreablitai, trverseaza te cursuri de apa importante si anume: Valea Teilor LodzovaIs km:Valea Alba ling intersects Tavoatelela kmValea Tait, lakm Podul a fost constutin alpentru casa Ide incarcare.

cern rify partea 9 partea 9

Pod este prevazut cu parapet petonal, format din grinz si stip din beton arma, eu sectimea de em. Culee mal stang-aval. Pandata si sfertul de CCalee mal drept amonte.

cern rify partea 9 partea 9

Vegetate pe talc: Latimea fetlorvazute ale euleclor est de 8. TARA 1 janes fing.

cern rify partea 9 partea 9

Vin Marea a fnncar ne. AIC: 0.

Branduselor ar. JomesctoR [ing.